уторак, 05. фебруар 2013.

Oksido-redukcione reakcije

Oksido-redukcione reakcije karakteriše proces primanja i otpuštanja elektrona.

Oksidacioni broj predstavlja merilo oksidacionog stanja atoma koji se menja u oksido-redukcionim procesima.
Oksidacioni broj je neka vrsta uslovne jedinice i pripisuje se pojedinačnom atomu bilo da se nalazi u elementarnom stanju, kao jon ili molekul.

Svi hemijski elementi u elementarnom stanju imaju oksidacioni broj jednak 0 (nuli):O2, H2, P4, S8, He.
Svi jednoatomni joni imaju oksidacioni broj koji odgovara njihovom stvarnom naelektrisanju:
Zbir oksidacionih brojeva svih atoma elemenata u molekulu jedinjenja je jednak 0 (nuli):
Zbir oksidacionog broja elemenata u višeatomnim jonima je jednak njihovom stvarnom naelektrisanju:
Pojedini hemijski elementi imaju, uglavnom, uvek isti oksidacioni broj u svim jedinjenjima:  - kiseonik --> -2 (osim u peroksidima i superoksidima), izuzetak je F2O gde je oksidacioni broj kiseonika +2.
                       - vodonik --> +1 (osim u hidridima metala)
                       - fluor --> -1
                       - metali Ia grupe --> +1
                       - metali IIa grupe --> +2

Oksido - redukcije

To su reakcije kod kojih dolazi do promene oksidacionog broja.

Oksidacija - otpuštanje elektrona i povećanje oksidacionog broja.
Redukcija - primanje elektrona i smanjenje oksidacionog broja.

Oksidaciono sredstvo - supstanca čiji atom prima elektrone i ima najveći oksidacioni broj.
                                    - supstanca čiji se atom redukuje:KMnO4, K2CrO4, K2Cr2O7, HNO3, HClO3, HClO4, H2SO4, MnO2, O2, PbO2, X2, Mn+, Zn2+
                                    - kod nemetala je jače ono oksidaciono sredstvo koje kao nemetal ima veću elektronegativnost: 
                                    - kod jona metala raste oksidaciona sposobnost u nizu: .Na+, Mg 2+, Al3+, Zn2+, Sn2+, Cu2+, Ag+, Au+

!!!OKSIDACIONA SREDSTVA DRUGE OKSIDUJU A SAMI SE REDUKUJU!!!

Redukciono sredstvo - supstanca čiji atom otpušta elektrne i ima najmanji oksidacioni broj
                                   - supstanca čiji se atom oksiduje:
-->H2F2, CO, NH3, H2S, H2, CaH2, X-, M
                                   - joni nemetala su jača redukciona sredstva ako imaju manji afinitet prema elektronu:
                                   - kod atoma metala raste redukciona sposobnost u nizu: Cu, Sn, Zn, Al, Mg, Na. Ag i Au se ne oksiduju (nisu redukciona sredstva).

!!!REDUKCIONA SREDSTVA DRUGE REDUKUJU A SAMI SE OKSIDUJU!!!

I oksidaciona i redukciona sredstva su supstance čiji atom može da prima i otpušta elektrone (ima srednju vrednost oksidacionog broja):KClO2, HNO2, H2SO3, SO2, KNO2, H2O2

Vrste oksidoredukcije: 
1. Međumolekulske
2. Intramolekulske - dva atoma istog molekula menjaju oksidacioni broj:
3. Reakcije disproporcije - atom iz jednog oksidacionog stanja prelazi u dva različita oksidaciona stanja:
4. Reakcije rimproporcije: atomi iz dva različita oksidaciona stanja prelaze u jedno isto stanje:

Нема коментара:

Постави коментар